Lennupiletite ostuprotsess

 

Meie pealehel toodud sihtkohtadele on lisatud ajaraamid, marsruut, lennufirmad ning hind.

Reisikuupäevade valiku saamiseks saatke meile sõnum kas e-postile info@lendakaugele.ee või "Kontakt" all oleva vormi kaudu.

Kui Teile sobib mõni meie olemasolevatest pakkumistest, või olete saanud vastuse soovitud päringule, saadame Teile lennupileti(te) kohta täpsema informatsiooni (kellaajad ning võimalik lisainfo).

 

1. Kuupäevade, teenusepakkujate ning hinna sobimisel on Teil võimalik broneeringu eest tasuda pangaülekandega.

Lennupileti(te) ostmisest tulenev rahaline kohustus tuleb Teil enda peale võtta lennupileti(te) ostusoovi kinnitamise hetkel.

 

Rekvisiidid : Optus OÜ , Swedbank 1234567890

 

2. Samuti palume tasumise hetkel saata meile e-postile info@lendakaugele.ee oma isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, telefon), mille alusel saame Teile piletid vormistada. Mõningatel juhtudel võib vaja minna ka dokumendi numbrit, sellest teavitame Teid.

Palume kontrollida, et pass kehtiks vähemalt kuus kuud alates sihtkohariiki saabumise hetkest.

 

3. Pärast pangamakse teostamist vormistatakse lennupiletid. Saadame kinnituskirja ning piletid Teile e-postiga.

 

4. Kui mingil põhjusel ei suuda me tagada kokkulepitud reisi esitletud hinnaga, tagastame ülekande täies ulatuses kolme tööpäeva jooksul. Võib juhtuda, et soodne pakkumine pole enam jõus või on juba välja ostetud.

 

 

Üldtingimused

 

1. Mõisted

2. Reisiteenuste üldtingimuste kohaldatavus

3. Veebileht ja selle kasutamise üldpõhimõtted

4. Broneering ja Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimine

5. Reisiteenuse hinna maksmine

6. Reisiteenuse osutamise lepingu muutmine ja tühistamine Kliendi algatusel

7. Reisidokumendid, tervisenõuded ja reisikindlustus

8. Lendamine riikidesse, kus nõutakse täiendavaid isikuandmeid

9. Lennule registreerimine

10. Reisija pagas

11. Ümberistumisega Lennupilet

12. Lennu hilinemine ja tühistamine ning lennureisija õiguste kaitse

13. Vastutus

14. Pretensioonide esitamine ja vaidlusküsimuste lahendamine

 

1. Mõisted

1.1 Vahendaja – Optus OÜ (registrikood : 11093005, aadress : Energia 6a, Tallinn, Eesti Vabariik, elektronpostiaadress : info@lendakaugele.ee). Vahendaja on Teenusepakkuja poolt osutatavate Reisiteenuste kättesaadavaks tegija ning sõlmib Kliendi nimel Teenusepakkujaga Reisiteenuse osutamise lepingu. Vahendaja ei ole Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud Reisiteenuse osutamise lepingu pooleks.

1.2 Teenusepakkuja – reisijaveoteenust osutav ettevõte (lennuettevõte), kellega Klient avaldab Vahendaja kaudu soovi sõlmida ja/või sõlmib Reisiteenuse osutamise lepingu.

1.3 Reisiteenus – mistahes reisimisega seonduv Teenusepakkuja teenus, mille Vahendaja kättesaadavaks teeb.

1.4 Reisiteenuse osutamise leping – Teenusepakkuja ja Kliendi vahel sõlmitud leping, mille kohaselt kohustub Teenusepakkuja osutama vastavas lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras Kliendi poolt määratud Reisija(te)le Reisiteenust ja Klient kohustub tasuma selle eest Vahendajale viimase poolt kindlaksmääratud tasu ehk Reisiteenuse hinna koos võimalike lisatasudega.

1.5 Veebileht – veebiaadress www.lendakaugele.ee

1.6 Klient – Füüsiline või juriidiline isik, kes väljendab Veebilehel paikneva kontaktivormi ja/või elektronpostiaadressi info@lendakaugele.ee kaudu huvi sõlmida või sõlmib Vahendaja vahendusel Teenusepakkujaga Reisiteenuse osutamise lepingu.

1.7 Reisija – Füüsiline isik, kes kasutab Reisiteenuse osutamise lepingu alusel konkreetse Teenusepakkuja Reisiteenust. Klient ja Reisija võivad olla ka sama isik.

1.8 Broneering – Kliendi poolt Vahendaja vahendusel Teenusepakkujale esitatud Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimise ettepaneku registreerimine Teenusepakkuja juures. Broneeringust ei teki Kliendile ega Teenusepakkujale siduvaid kohustusi.

1.9 Tellimuskinnitus – Vahendaja poolt Kliendile saadetud Teenusepakkuja poolt väljastatud dokument (elektrooniline lennupilet), mis kinnitab Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimist Kliendi ja Teenusepakkuja vahel.

1.10 Lennupilet – konkreetne Tellimuskinnitus, mis tõendab Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimist Teenusepakkuja ja Kliendi vahel.

1.11 Isikuandmed – igasugune info, mis on Vahendajale Kliendi ja/või Reisija kohta teatavaks saanud, sealhulgas isiku ees- ja perenimi, isikukood, kontaktandmed, võimalikku süvendatud tähelepanu nõudvad asjaolud, isikut tõendava dokumendi, maksevahendi ja tehingute andmed jms. Vahendaja poole pöördudes annab Klient nõusoleku nii enda kui ka teiste kaasreisijate Isikuandmete töötlemiseks Reisiteenuse osutamise eesmärgil.

1.12 Üldtingimused – käesolevad üldtingimused.

 

2. Reisiteenuste üldtingimuste kohaldatavus

2.1 Käesolevad Üldtingimused kohalduvad Vahendaja poolt vahendatavale teenusele.

2.2 Pöördudes Vahendaja poole Reisiteenusega seonduvalt, kinnitate, et olete tutvunud käesolevate Üldtingimustega, nõustute nendega kogu ulatuses ja kohustute neid täitma.

2.3 Vahendajal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt ja etteteatamata igal ajal muuta. Vastavad muudatused jõustuvad Veebilehel avaldamise päevast, kui ei ole sätestatud teisiti.

2.4 Juhul, kui Üldtingimuste mistahes säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.

 

3. Veebileht ja selle kasutamise üldpõhimõtted

3.1 Veebilehe kasutamine toimub täielikult Kliendi omal vastutusel. Vahendaja ei võta vastutust otsese ega kaudse kahju eest, mis võib tekkida seoses Veebilehe, selles olevate linkide või sellega seotud rakenduste kasutamisega.

3.2 Veebilehe kaudu jagatav informatsioon, sh Reisiteenusega seonduvad andmed, on pidevas muutumises – see sõltub Reisiteenuse nõudlusest ja muudest asjaoludest.

3.3 Vahendaja teeb kõik endast sõltuva, et Veebilehel esitatud informatsioon oleks tõene.

3.4 Vahendaja ei vastuta Reisiteenuse kvaliteedi eest, samuti Reisiteenuse vastavuse Lennupiletil esitatud andmetele – selle eest vastutab Teenusepakkuja. Vahendaja edastab Kliendile muutmata Lennupileti. Kliendil on õigus esitada oma pretensioonid Teenusepakkujale.

3.5 Vahendaja kaudu tohib tehinguid teha vähemalt 18-aastane teovõimeline isik. Alaealise või muu piiratud teovõimega isiku poolt teostatud tehingu tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või muud maksevahendit kasutades on Reisiteenuse eest tasutud.

3.6 Klient kohustub hoolikalt kontrollima tema poolt antava korralduse andmeid ja vastutama edastatud korraldustes esitatud andmete õigsuse eest, vastutades temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju eest.

3.7 Klient on kohustatud Veebilehte kasutades :

3.7.1 tagama kogu tema poolt esitatud informatsiooni õigsuse;

3.7.2 mitte edastama Veebilehe vahendusel ebaseaduslikku ega muul viisil keelatud informatsiooni;

3.7.3 mitte muutma, kopeerima, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama Veebilehte ega selle sisu.

 

4. Broneering ja Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimine

4.1 Kliendi poolt teostatud pangaülekannet käsitletakse, kui nõusolekut teha Vahendaja poolt esitletud tingimustel konkreetse Reisiteenuse Broneering Teenusepakkuja(te) juures.

4.2. Klient peab enne Broneeringu nõusoleku andmist omal algatusel tutvuma Teenusepakkuja(te) reisitingimustega. Reisitingimused reguleerivad vastutust, annulleerimisi, muutmisi, hüvitiste maksmist jms.

4.3 Broneeringut sooritades peab Klient arvestama, et Broneeringu väljaostuvõimalused, tingimused ja hinnad võivad ette teatamata muutuda ja Teenusepakkuja võib Broneeringu tühistada kuni Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimiseni. Sellest tulenevalt ei saa ka Vahendaja garanteerida Broneeringu täideviimist. Juhul, kui ei ole võimalik Broneeringut kinnitada, tagastab Vahendaja broneeringu summa täies ulatuses kolme tööpäeva jooksul.

4.4 Juhul, kui Teenusepakkuja annab Kliendi ettepanekule nõustumuse, saadab Vahendaja sellekohase Tellimuskinnituse (Lennupileti) Kliendi poolt esitatud elektronpostiaadressile. Tellimuskinnituse väljastamise hetkest loetakse Reisiteenuse osutamise leping Kliendi ja Teenusepakkuja vahel vastava Reisiteenuse osas sõlmituks.

4.5 Tellimuskinnituse kättesaamisel peab Klient viivitamatult kontrollima selle vastavust tellitud Reisiteenuse Broneeringule ja sisestatud andmetele, pöörates erilist tähelepanu Kliendi ees- ja perekonnanime, reisikava ja kuupäevade korrektsusele. Tähtis on kontrollida, et Broneeringus esitatud ja Tellimuskinnitusel toodud Kliendi nimi ühtiks täielikult Kliendi reisidokumendis toodud nimega. Klient kohustub saadud Tellimuskinnituse printima ja Teenusepakkuja nõudmise korral esitlema enne konkreetse Reisiteenuse kasutamist.

4.6 Kui Kliendile väljastatud Tellimuskinnitusel on mistahes puudus, mille on põhjustanud Kliendi poolt valesti sisestatud andmed, on teatud juhtudel võimalik Kliendil soovitud muudatusavaldused Teenusepakkuja juures rahuldada. Muudatustega kaasnevad kulud maksab Klient. Teatud juhtudel pole muudatusi võimalik läbi viia.

4.7 Juhul, kui Klient ei ole saanud Tellimuskinnitust või Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimisest keeldumise infot kolme tööpäeva jooksul pärast Broneeringule vastava makse teostamist, peab Klient sellest koheselt Vahendajat informeerima.

4.8 Broneeringu ja Reisiteenusega seonduvat informatsiooni saadab Vahendaja Kliendile elektronposti teel. Klient on kohustatud edastama Vahendajale oma kontaktaadressina sellise elektronpostiaadressi, mida ta igapäevaselt kasutab.

 

5. Reisiteenuse hinna maksmine

5.1 Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimise ühe eeldusena on nõutav, et Klient on täies ulatuses tasunud Reisiteenuse hinna.

5.2 Kõik konkreetse Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimisega seonduvalt tasumisele kuuluvad tasud kuvatakse Veebilehel ja/või elektronpostiaadressi info@lendakaugele.ee kaudu enne vastava Broneeringu Kliendipoolset kinnitamist.

5.3 Klient tasub Reisiteenuse müügihinna Teenusepakkujale Vahendaja vahendusel, läbi pangaülekande teostamise.

5.4 Kliendil/Reisijal võib olla võimalus tellida Teenusepakkujalt täiendavaid lisateenuseid. Reisiteenusega seonduvate lisateenuste eest (nt. lisapagas, toitlustus) tasub Klient Vahendajale enne Broneeringu kinnitamist. Hiljem on mõningatel juhtudel seda võimalus teha Teenusepakkuja juures.

 

6. Reisiteenuse osutamise lepingu muutmine ja tühistamine Kliendi algatusel

6.1 Reisiteenuse osutamise lepingu muutmise ja tühistamise tingimused sõltuvad konkreetsest Reisiteenusest, Teenusepakkujast, Broneeringu tegemise ajast, Reisiteenuse hinnaklassist jm. Klient kohustub tutvuma konkreetse Reisiteenuse osas kehtivate lepingu muutmise ja tühistamise tingimustega omal algatusel enne Broneeringu kinnitamist.

6.2 Kliendil on õigus Lennupiletit omal algatusel igal ajal muuta või tühistada, kui tal on konkreetne muutmist ja tühistamist võimaldav Lennupilet, eeldusel, et Klient maksab kõik Teenusepakkuja poolsed lisa- ja teenustasud. Soodsa hinnaga ostetud Lennupiletitel tavapäraselt muutmis- ja tühistamisvõimalused puuduvad. Turistiklassi Lennupilet pole reeglina muudetav ega tühistatav ning makstud Lennupileti hinda ei tagastata. Küll aga on Kliendil üldjuhul kasutamata Lennupiletite puhul võimalik tagasi saada lennujaamamaksud. Reisija nime muutmine Lennupiletil on üldjuhul keelatud või lubatud ainult lisatasu eest. Vahendaja ei võta endale sellistes küsimustes kohustust.

 

7. Reisidokumendid, tervisenõuded ja reisikindlustus

7.1 Reisija kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Vahendaja ja Teenusepakkujad eeldavad, et kõikidel Reisijatel, ka lastel, on olemas nõuetekohased reisidokumendid (sh viisa, pass, isikutunnistus, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Eri riikide kodanike puhul võivad kehtida reisidokumentidele erinevad nõuded ning vastavad nõuded võivad igal ajal etteteatamata muutuda.

7.2 Reisijal on kohustus uurida reisidokumentide ja välisriiki sisenemise tingimustega seonduvat infot siht- ja transiitriikide saatkondadest, välisministeeriumist, kodakondsus- ja migratsiooniametist vms. Samuti on oluline järgida reisidokumentide kehtivust ja vastavust konkreetses siht- ja transiitriikides nõutud tingimustele. Eesti kodanikud saavad täpsemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriiki sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt www.vm.ee.

7.3 Enne konkreetse Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimist kohustub Reisija muuhulgas tutvuma siht- ja transiitriikide tervisekaitsenõuetega, seda eriti kaugematesse ja eksootilisematesse riikidesse reisimisel. Teatud juhtudel tuleb riiki sisenemiseks nõutava vaktsineerimiskuuriga alustada juba varakult. Eesti kodanikud leiavad informatsiooni nakkushaiguste, riskipiirkondade ja vaktsineerimise soovituste kohta näiteks veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Muude riikide kodanikele võivad kehtida erinevad nõuded.

7.4 Teenusepakkuja ega Vahendaja ei vastuta, kui Reisiteenuse osutamise leping jääb osaliselt või kogu ulatuses täitmata Reisija reisidokumendi puuduse või riigivõimu tegevuse tõttu.

7.5 Iga riigi ainupädevuses on otsustada Reisija lubamine või mittelubamine riiki, seda ka siis, kui Reisijal on kõik nõuetekohased dokumendid riiki sisenemiseks.

7.6 Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimine ei taga Kliendile/Reisijale automaatselt reisikindlustuse olemaslolu. Ostetud Reisiteenuse juurde on soovitav sõlmida kogu reisi perioodiks eraldi reisikindlustuse lepingu.

7.7 Vahendaja ei võta vastutust passide, viisade, vaktsineerimisnõuete, reisikindlustuse jms reisimist puudutava üldise informatsiooni osas, mida ta esitleb Veebilehel või muul viisil. Vastav informatsioon täidab eelkõige üldist teavitamisvajadust ning võib mistahes ajahetkel ja Vahendajast sõltumata muutuda. Klient/Reisija kohustub iseseisvalt kontrollima sellise informatsiooni ajakohasust.

 

8. Lendamine riikidesse, kus nõutakse täiendavaid isikuandmeid

8.1 Mõnede riikide (nt Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia) ametivõimud võivad nõuda igalt riiki saabuvalt isikult lisaks ees- ja perekonnanimele ka järgmisi Isikuandmeid: sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, passi number ja kehtivusaeg vms.

8.2 Eelnimetatud sihtriikidesse reisival Kliendil/Reisijal on kohustus edastada palutud andmed Vahendajale, kes omakorda edastab andmed Teenusepakkujale.

8.3 Kui sõltuvalt sihtkohast või Teenusepakkuja reeglitest on vajadus täiendavate Isikuandmete kohta, siis Vahendaja teavitab sellest Klienti.

8.4 Broneeringuinfot säilitatakse vastava riigi ametivõimude poolt vähemalt 3,5 aastat ning seda võidakse jagada konkreetse riigi teistele ametiasutustele.

 

9. Lennule registreerimine

9.1 Kui konkreetses Reisiteenuse osutamise lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis on lennu alguspunktiks Reisiteenuse osutamise lepingus sätestatud esimese lennujaama väljuvate reiside osakonnas asuv Teenusepakkuja check-in kassa.

9.2 Reisijal on kohustus õigeaegselt ilmuda lennu alguspunkti, ennast lennule registreerida (sooritada check-in) ja ilmuda väljuva lennu väravasse (gate) pardakaardil kuvatud pardalemineku ajaks. Kui Reisija ei ilmu õigeaegselt alguspunkti võib Teenusepakkuja tühistada nii selle lennu, mille registreerimisele Reisija hilines kui ka kõik järgnevad lennud. Hilinenud Reisijat lennule ei lubata.

9.3 Lennufirma tagab reisijaveoteenuse osutamise eeldusel, et reisija sooritab lennule registreerimise lennufirma internetileheküljel ajavahemikul 20 kuni 2 tundi enne lennu algusaega. Registreerimistoimingu lõpetamise kinnituseks peab reisija välja printima pardakaardi ja võtma selle endaga lennule kaasa. Juhul, kui lennufirma ei võimalda lennule registreerimist interneti vahendusel osutab lennufirma vastavat teenust lennujaamas check-in kassas tasuta.

9.4 Lennule registreerimist on võimalik sooritada tasuta ka lennujaama "check-in" automaadi abil. Vastava automaadi olemasolu lennujaamas palume kontrollida lennufirma või lennujaama poole pöördudes.

9.5 Lennule registreerimise personaalne teenus lennujaamas (v.a. kui see ei ole võimalik internetis) on lisateenus, mille eest tuleb tasuda vastavalt lennufirma hinnakirjale. Lennufirmal on õigus vastavat hinnakirja etteteatamata muuta ja seetõttu ei ole lennupiletit ostes võimalik vastava tasu suurust ette näha.

9.6 Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja Teenusepakkujast tavaliselt 45-120 minutit enne lennu väljumist. Arvestades konkreetses lennujaamas järjekordadele kuluvat aega peab Reisija tulema lennu alguspunkti vähemalt kaks tundi enne Lennupiletil märgitud lennu väljumist. Seda aega võidakse vähendada, kui Reisija registreerub lennule internetis.

9.7 Teenusepakkujal on õigus koguda lennujaamas lisamakse soovitud istekoha, kiirema registreerimise, pardalelubamise või pagasi eest. Lisamaksete suuruse määrab Teenusepakkuja.

 

10. Reisija pagas

10.1 Kui Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimisel ei ole sätestatud teisiti, on Reisijal õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus lennu ajaks registreeritavat pagasit ja lisaks käsipagasit. Juhul, kui enne Broneeringu kinnitamist puudub Kliendil selge ülevaade lubatud pagasi ühikute arvust, kaalust ja mõõtudest, kohustub Klient vastavate asjaolude kindlakstegemiseks pöörduma Vahendaja või Teenusepakkuja poole.

10.2 Lubatud pagasi ühikute arv, kaal ja mõõdud sõltuvad Teenusepakkujast. Lisainfot saab veebiaadressil www.ebookers.com/shop/airlineFees?. Vahendaja ei vastuta informatsiooni õigsuse eest.

10.3 Erimõõtmelisele pagasile (nt spordivarustus) on kehtestatud erinõuded ja tavapäraselt ei arvestata seda pagasi lubatud piirmäära sisse. Erimõõtmelist pagasit transporditakse lisatasu eest. Erimõõtmelise pagasi korral tuleb kindlasti võtta ühendust Vahendajaga, kes eelnevalt kinnitab eripagasi transporditingimused Teenusepakkujaga.

 

11. Ümberistumisega Lennupilet

11.1 Vahendaja püüab Reisijale osta erinevate lendude jaoks ühe Reisi osutamise lepingu (Lennupileti), kuid sageli on esimene lend Tallinnast ning viimane lend Tallinnasse tagasi eraldi Lennupiletiga. Teenusepakkuja vastutab Reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe Reisi osutamise lepingu (Lennupileti) piires. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud Reisija jätkulennust mahajäämise korral on Teenusepakkujal sellisel juhul kohustus pakkuda samal Lennupiletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või Lennupileti hinna tagastamist. Eraldi Lennupiletite puhul Teenusepakkujal vastav kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta Teenusepakkuja jätkuühenduse eest, mis on eraldi Lennupiletil. Vahendaja ei vastuta lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud Kliendile tekitatud kahju ees.

11.2 Kui Klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele ühe Lennupileti ja Reisija ei jõua õigeaegselt jätkulennule registreerimisele oma tegevuse või tegevusetuse tõttu, siis puudub Teenusepakkujal kohustus Reisiteenuse osutamise lepingut täita, sh Reisijat muule jätkulennule lubada, ja makstud raha üldjuhul ei tagastata. Sellisel juhul tuleb Reisijal reisi jätkamiseks või tagasipöördumiseks uus Lennupilet osta. Samas ei pruugi reisi katkestamine transiitlinnas olla Reisiteenuse osutamise lepingu kohaselt lubatud ja sellisel puhul ei pruugi Klient kätte saada oma pagasit ning Teenusepakkujal on vajadusel õigus nõuda lisatasu.

11.3 Lennupiletil toodud lendusid peab kasutama vastavalt Lennupiletil toodud järjekorrale ja ainult selle Reisija poolt, kelle nimi on Lennupiletile kirjutatud. Teenusepakkujal on õigus tühistada edasised lennud või kogu Reisiteenuse osutamise leping, kui Reisija jätab ühe lennu kasutamata.

 

12. Lennu hilinemine ja tühistamine ning lennureisija õiguste kaitse

12.1 Lennupiletil toodud lendude väljumis- ja saabumisajad on näidatud ligikaudsetena ja need võivad muutuda. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette lendude hilinemisi või tühistamisi.

12.2 Klient kohustub Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimisel arvestama, et reisikava oleks koostatud piisava ajavaruga ja võimalikud muudatused lendude väljumises ei saaks rikkuda Reisija poolt reisile seatud ootusi ja eesmärki.

12.3 Teenusepakkuja võib muuta Reisiteenuse osutamise lepinguga kokkulepitud reisikava ja tühistada lende, teatades sellest Kliendile vähemalt kaks nädalat ette. Kui esinevad erakorralised asjaolud (nt sõda, loodusõnnetus), mida Teenusepakkuja ei saa mõjutada, võib etteteatamisaeg olla ka lühem.

12.4 Üldjuhul pakub Teenusepakkuja tühistatud lennule Lennupiletit omavale Kliendile kas Lennupileti maksumuse tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta.

12.5 Kliendil/Reisijal tuleb lennuajad varakult enne lennu väljumist iseseisvalt üle kontrollida. Seda saab teha muuhulgas veebilehe www.checkmytrip.com kaudu.

12.6 Juhul, kui Teenusepakkuja informeerib reisikava muutmisest või lennu tühistamisest Vahendajat, annab Vahendaja parima, et Klienti/Reisijat vastavast muudatusest või tühistamisest teavitada.

12.7 Lendude hilinemise ja tühistamise puhul ei vastuta Teenusepakkuja Kliendi/Reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.

12.8 Kui lennu algus- või sihtpunkt asub Euroopa Liidus või lendu sooritab Euroopa Liidus registreeritud Teenuseosutaja, reguleerib Reisija ja Teenuseosutaja õigusi ning kohustusi hilinemiste või lendude ärajäämise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest.

 

13. Vastutus

13.1 Teenusepakkuja vastutab lepingueelse teabe ja võimalike müügilubaduste kehtivuse ning Reisiteenuse osutamise lepingu nõuetekohase täitmise eest.

13.2 Vahendaja ei ole Reisiteenuse osutamise lepingu pooleks ega vastuta mitte ühegi Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud Reisiteenuse osutamise lepingust tuleneva Teenusepakkuja kohustuse täitmise eest, sh Teenusepakkuja antud müügilubaduste sisu ja kehtivuse eest. Vahendaja ei vastuta ka juhul, kui Teenusepakkuja pakub Reisiteenust puuduliku kvaliteediga, põhjustab õnnetusjuhtumi vms. Samuti ei vastuta Vahendaja juhul, kui Teenusepakkuja näiteks otsustab etteteatamata peatada, tühistada või lõpetada Reisiteenuse osutamise.

13.3 Teenuseosutajatel on õigus keelduda Reisija teenindamisest ja tühistada Kliendiga sõlmitud vastav Reisiteenuse osutamise leping juhul, kui Reisija käitumine on sobimatu või seadusevastane või põhjustab ohtu teistele Reisijatele või nende varale. Sellisel juhul ei ole Kliendil/Reisijal õigust tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui Teenusepakkuja või Vahendaja peavad Reisija sobimatu või seadusevastase käitumise tõttu kandma lisakulusid, vastutavad Klient ja Reisija solidaarselt vastavate kulude ja kahju hüvitamise eest.

13.4 Juhul, kui Reisija tekitab Teenuseosutajale kahju inventari või sisustuse lõhkumisega, vastutavad Klient ja Reisija tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

13.5 Teenusepakkuja vastutus ja selle suurus Reisija elukaotuse või terviserikkumise eest, samuti ka pagasi ja kauba mittesäilitamise ja transpordivahendi hilinemise eest on sätestatud Montreali konventsiooni ja 13. mai 2002. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 889/2002, mis osaliselt muudab Nõukogu määrust (EN) nr 2027/1997. Muuhulgas vastutab Teenusepakkuja :

13.5.1 kui tema tegevus või tegevusetus põhjustas Reisija kehavigastuse, tervisekahjustuse või surma, ning see toimus lennukis, pardaleminekul või pardalt lahkumise ajal;

13.5.2 kahju eest, mis tekkis Reisiteenuse osutamise lepingu alusel Reisija registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise tagajärjel, kui selle põhjuseks oli õnnetus lennukis või ükskõik millisel muul ajal, kui konkreetne Teenusepakkuja oli registreeritud pagasi eest vastutav. Teenusepakkuja ei vastuta sellise registreeritud pagasi eest, mis on rikutud juba eelnevalt olnud puuduste ja defektide tõttu, samuti ka esemete eest, mille vedu veoreeglite kohaselt on keelatud. Kui Teenusepakkuja tunnistab, et registreeritud pagas on kadunud või seda ei toimetata kohale 21 päeva jooksul alates päevast, mil pagas pidi olema kohale toimetatud, siis on Reisijal õigus nõuda, et Teenusepakkuja hüvitaks kaotatud pagasi väärtuse Montreali konventsioonis sätestatud korra ja väärtuste kohaselt. Teenusepakkuja peab nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist, andma Reisijale kirjaliku vastuse.

13.5.3 käsipagasi turvalisuse eest, kui pagas oli Teenusepakkuja käes hoiul või juhul, kui kahju tekkis Teenusepakkuja, selle töötaja või volitatud isiku süü tõttu. Muul juhul on käsipagasi eest vastutav Reisija.

 

14. Pretensioonide esitamine ja vaidlusküsimuste lahendamine

14.1 Kui Klient/Reisija leiab, et Reisiteenus ei vasta Teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimustele, tuleb sellest Teenusepakkujat koheselt ja vahetult informeerida. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt seitsme päeva jooksul Reisiteenuse osutamise lõppemisest, aga mitte hiljem kui kahe nädala jooksul pärast juhtumist teadasaamist. Kirjalik pretensioon tuleb esitada Teenusepakkuja vastu ja saata Teenusepakkuja posti- või elektronpostiaadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid Reisiteenuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Kliendi/Reisija poolt tähtajaks edastamata pretensioonid loetakse aegunuks.

14.2 Teenusepakkuja ja Kliendi/Reisija vahelisele õigussuhtele kohaldatakse vastava Teenusepakkuja poolt määratud riigi õigusakte ja piiriülese teenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.

14.3 Vahendaja ja Kliendi/Reisija vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.